Tillitsbaserad styrning och ledning | Tuff Ledarskapsträning

Karin Tenelius Karin Tenelius 29 november, 2018

”Styrningen skall ta tillvara medarbetarnas kompetens”, det är kärnan i begreppet tillitsbaserad styrning. Bakgrunden till framväxten – framför allt i offentliga sektorn  – av detta forskningsfält är att man insett att traditionell styrning inte förmår skapa de resultat man önskar. Liknande insikter har samtidigt långsamt vuxit fram i affärsvärlden världen över, genom pionjärer som oberoende av varandra – Ricardo Semler, Yvon Chouinard, Gary Hamel för att nämna ett fåtal av många – har provat nya arbetssätt med inslag av medarbetarmakt och självstyrande team. Under många år har de arbetat i medieskugga, men på senare tid har de fått fler och fler efterföljare vilket skapat synliga – om än inte världsberömda – trender, i takt med att organisationer fått fler och större problem som kan härröras till utdaterade ledarskaps- och organisationsmodeller.

Tuff Ledarskapsträning är ett företag vars verksamhet bygger på inspiration från dessa tidiga pionjärer och som sedan mer än 20 år tillbaka, genom empiriska tillvägagångssätt, utvecklat egna praktiska metoder för att få samarbetet och samarbetsklimatet att fungera med i mindre ohierarkiska, mer medarbetarorienterade arbetssätt. Metoderna omfattar både förmågor och förhållningssätt som behöver utvecklas för att tillit ska uppstå.

Tuff Ledarskapstränings metoder omfattar träning i de förmågor och de förhållningssätt som ska till för att omsätta tillitsbaserad styrning och ledning i praktiken. Både chefer och medarbetare behöver utvecklas för att kunna realisera fungerande ohierkiska arbetssätt.

Läs mer här om vad vi erbjuder våra kunder:

TUFF LEDARSKAPSTRÄNING STEG 1

TUFF LEDARSKAPSTRÄNING STEG 2

Dela detta: