Vad vi tror på

"Bra ledarskap kräver något vi inte klarar av - att vara oss själva!"
Tuff Ledarskapsträning

Vad vi tror på

Många människor som arbetar ute i våra företag och organisationer blir idag fortfarande relaterade till som personer som man på olika sätt måste ta hand om, motivera, förmå att ta ansvar, göra ett bra jobb etc. Den absolut vanligaste frågan vi får från chefer tydliggör det förhållningssätt som många gånger råder; ”Hur skall jag få min grupp (eller Peter) att ta mer ansvar, bli mer självgående, engagerad, motiverad … eller glad?”. Ledarskap är och har varit olika aktiviteter, modeller och strategier för att ”få andra till att…”. I mångt och mycket liknar detta ett ”föräldraskap”.

20140812_1316_1

Vi som arbetar i Tuff ledarskapsträning tror att medarbetare idag (tillsammans med alla andra) behöver och vill arbeta i en kultur som mer kännetecknas av ”partnerskap” och, vad man kan kalla, vuxen-vuxenrelationer. Vi tror att medarbetare idag behöver, men också vill, känna att verksamheten ”är deras”, att de är ansvariga för den. Vi tror också att detta är nödvändigt för våra företags och organisationers fortsatta effektivitet och lönsamhet. Synen på ledarskap och medarbetarskap behöver, och kommer, att förändras. Det kommer att ta tid, och det kommer många gånger att vara smärtsamt. Vi kallar detta ett coachande ledarskap och en coachande kultur.

Vår grundsyn

  • Alla människor har kraft och förmåga.
  • Alla människor tar sig framåt (är ”fram-gångs-rika”) när de gör aktiva, medvetna och fria val.
  • Helt avgörande för hur människor agerar är hur de väljer att se, deras förhållningssätt.

Vår uppgift

  • Vår uppgift är att vara partner till företag och organisationer som vill utveckla det slags ledarskap – och de slags organisationer – som möjliggör att alla människors fulla kraft och förmåga frigörs och tas till vara.

Våra utgångspunkter för ett coachande ledarskap

  • Vem du är, är viktigare än vad du gör. Hur du som chef förhåller dig till dina medarbetare påverkar resultatet mer än vad du gör.
  • Engagemang och ansvarstagande följer av ökad befogenhet. Ju mer befogenhet medarbetare får desto mer engagemang, ansvarstagande och verkligt samarbete får organisationen tillbaka.
  • Medarbetare har mycket mer kapacitet än de normalt får använda. Om du vill ta denna kapacitet i anspråk måste du som chef och ledare vanligtvis ändra ditt synsätt, anta ett coachande förhållningssätt och agera annorlunda.
  • Coachande ledarskap är att möjliggöra att människors och organisationers fulla kraft och förmåga frigörs och tas tillvara. Det sker bl.a. genom att lägga ansvaret för verksamheten hos medarbetarna och genom att ge medarbetare tillfälle att göra aktiva, medvetna och fria val.
  • Ett fungerande arbetsklimat och öppenhet är avgörande för effektiviteten och därmed också för resultatet. Att tala klarspråk är centralt.